Phở 10 Lý Quốc Sư, 10 Lý Quốc Sư, Hà Nội, Vietnam

Total all time reports: 1
Total all time sick persons: 2
Latest report:
Phở 10 Lý Quốc Sư, 10 Lý Quốc Sư, Hà Nội, Vietnam
Mбs incidentes de:
Restaurant
Other
Hà Nội
Vietnam